Trapezni lim

Opis

Trapezno profilisani lim predstavlja idealan pokrov za pokrivanje velikih objekata gdje je najšire i rasprostranjen. Dostupan je u svim bojama. Zbog svojih karakteristika primjenjuje se kao pokrovni i fasadni lim.

Jedna od najvažnijih karakteristika ovog lima jeste da može prevladati velike raspone kod pokrivanja a samim tim i uštedu kod gradnje. Pogodan je takođe i kod pokrivanja stambenih objekata sa blažim nagibom krovišta.

Fasadni trapezni limovi

Fasadni profilisani trapezni limovi ne trebaju veliku nosivost pa ih odlikuje manja visina rebra i veća pokrivna širina. Koriste se uglavnom na vertikalnim plohama. U ponudi imamo tri vrste fasadnih trapeznih limova, a to su: TR 40/200, TR 20/183 i TR 15/165 .

Trapezni limovi u sendvič izvedbi

U novijoj gradnji gdje je trend smanjenje troškova gradnje i kasnije eksploatacije objekta velika pažnja pridaje se smanjenju energetskih gubitaka, tj. što boljoj izolaciji objekta. Kao idealan materijal za ovakav tip gradnje upotrebljava se “sendvič” izvedba pokrova i fasade.

“Sendvič” – pokrov prikazan je na crtežu ispod:

Trapezni pokrovni lim TR 40/200 odlikuje se jakim statičkim karakteristikama pa su rastojanja oslonaca velika, čime se postižu velike uštede u konstrukciji krovišta. Trapezni limovi su gotovo nezaobilazni kod objekata sa velikim rasponima oslonaca kao što su savremene betonske ili metalne konstrukcije. Trapezni limovi podnose jako blage nagibe krovišta, pa tako minimalni nagib krovišta za trapezni lim ne smije biti manji od 6 stepeni (10%).